Warunki Uczestnictwa

Strona główna >> Dla rodziców >>  Warunki uczestnictwa
 
 
I ZAWARCIE UMOWY

1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli odwołanie imprezy
następuje z winy Organizatora. Zwrot wpłaty następuje w terminie 14 dni.
2. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika skutkuje rozwiązaniem
umowy, a odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Jest on zobowiązany do
zapłaty pełnej szkody, jaką poniosła firma BLACK SAILS - na zasadach art.
471 Kodeksu Cywilnego. Orientacyjnie koszty związane z organizacją mogą
wynosić:
- do 10 % do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 50 % od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 75 % od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 95 % na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy i później
3. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez
BLACK SAILS następuje z chwilą:
- sprzedaży internetowej: potwierdzenia przez BLACK SAILS drogą
mailową zgłoszenia rezerwacji oraz dokonania przez Klienta należnej
wpłaty najpóźniej następnego dnia roboczego (przesłanie
potwierdzenia wpłaty). Zaliczka w wysokości 30% ceny od osoby.
- Sprzedaży bezpośredniej: podpisanie w obecności przedstawiciela
firmy druku Umowa - Zgłoszenie przez osobę zgłaszającą udział w
imprezie turystycznej oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 30% ceny
od osoby.
4. Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wpłaty do 100 % najpóźniej w
terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
5. Uczestnik, z którym Umowa została zawarta w terminie 30 dni i krótszym
przed datą rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany do pełnej wpłaty kwoty za
imprezę przy podpisaniu umowy, chyba że strony ustaliły inaczej.
6. Brak 100 % wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje rezygnacją uczestnika
(z jego winy) oraz wszystkich osób zgłoszonych w umowie i rozwiązaniem
umowy. Biuro nie ma obowiązku  zawiadamiania Uczestników o rozwiązaniu
umowy.
7. BLACK SAILS zastrzega sobie prawo do odwołania danej imprezy
turystycznej z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z działania
siły wyższej i gwarantuje zwrot wpłat za imprezę.
8. W przypadku odwołania imprezy , BLACK SAILS proponuje uczestnictwo w
imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. W przypadku
rezygnacji Uczestnika, BLACK SAILS gwarantuje zwrot wniesionych wpłat.
9. Uczestnik ma obowiązek posiadać na imprezie dowód wpłaty (kopię) oraz
Umowę - Zgłoszenie i kartę Uczestnika.

II REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli odwołanie imprezy
następuje z winy Organizatora. Zwrot wpłaty następuje w terminie 14 dni.
2. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika skutkuje rozwiązaniem
umowy, a odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Jest on zobowiązany do
zapłaty pełnej szkody, jaką poniosła firma BLACK SAILS - na zasadach art.
471 Kodeksu Cywilnego. Orientacyjnie koszty związane z organizacją mogą
wynosić:
- do 10 % do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 50 % od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 75 % od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
- do 95 % na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy i krócej

3. W przypadku rezygnacji uczestnika lub braku możliwości wzięcia udziału w
imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (np.: choroby w
trakcie trwania imprezy, skrócenie pobytu, braku odpowiednich
dokumentów) Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
4. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli odwołanie imprezy
następuje z winy Organizatora. (Do każdego przypadku podchodzimy
indywidualnie)

III REALIZACJA UMOWY

1. Każda organizowana impreza przez BLACK SAILS ma swój własny program
2. BLACK SAILS jest odpowiedzialna za realizacje imprezy zgodnie z jej
programem. Ze względów niezależnych od firmy program może ulec
modyfikacji.
3. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 30
dni od zakończenia imprezy.
4. BLACK SAILS jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia stosownej
odpowiedzi (listem poleconym) w terminie do 30 dni.
5. BLACK SAILS w przypadku uznania roszczeń Uczestnika (jego opiekuna) w
terminie 7 dni od daty uznania reklamacji dokona zwrotu, rekompensaty .
6. Każdy uczestnik obozów BLACK SAILS zostaje zapoznany z regulaminem i
innymi przepisami panującymi na miejscu imprezy i podpisuje się pod nim
imieniem i nazwiskiem.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich
winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie).
8. Opiekunowie prawni Uczestnika , który w skutek swojego celowego lub
przypadkowego zachowania wyrządzi szkodę lub krzywdę innemu
uczestnikowi obozu lub osobom trzecim, przyjmują na siebie obowiązek
wyrównania krzywd, szkód poszkodowanemu.
9. Na imprezach BLACK SAILS przestrzegany jest bezwzględny zakaz picia
alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, oddalania się
z miejsca obozu i grupy bez zezwolenia.  Uczestnicy nie przestrzegający
regulaminu będą usuwani z obozu na koszt opiekunów.
10. Uczestnicy obozów są ubezpieczeni w zakresie NNW.
11. W trakcie imprezy BLACK SAILS jest zobowiązane pomóc Uczestnikowi w
realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia.
12. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz oferta stanowią integralną część
umowy.
13. Uczestników pełnoletnich obozów młodzieżowych obowiązuje ten sam
regulamin.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. BLACK SAILS oświadcza, że posiada:
- Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego pod nr 222
- Gwarancje ubezpieczeniową turystyczną nr M 206316 wystawioną
przez SIGNAL IDUNA Polska
W sprawach nieregulowanych Umową - Zgłoszeniem zastosowanie mają
odpowiednio: Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Copyright © 2017 by "Black Sails Maciej Usidus"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: blacksails@blacksails.pl

INFORMACJE

DLA RODZICÓW

CZARTER JACHTÓW

INNE

www.BlackSails.pl
Rejsy, obozy, szkolenia żeglarskie, czarter jachtów.